Ερώτηση του Κυριάκου Βελόπουλου για το «Βοτανικό κήπο στο όρος Όθρυς» - Η απάντηση

 
Ερώτηση έχει κατατεθεί στην Ελληνική Βουλή από την Ελληνική Λύση με Αριθμό Πρωτοκόλλου 8737/06/09/2021 σχετικά με το θέμα «Βοτανικός κήπος στο όρος Όθρυς».

Η απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θεσσαλονίκη, 3/9/2021

Του: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

ΠΡΟΣ: 7OV κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Βοτανικός κήπος στο όρος Όθρυς»

Κυρία και κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με ανάρτηση σε τοπική ιστοσελίδα του Διαδικτύου, πρόσφατα, ξεκίνησαν εργασίες, κατόπιν σχετικής αρμόδιας έγκρισης, για την δημιουργία Βοτανικού Κήπου στο όρος Όθρυς με αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Το έργο ξεκίνησε να διενεργείται σε μία δασική έκταση 60 στρεμμάτων με σκοπό, κατ' αρχάς, την δημιουργία του δρόμου, της περίφραξης του Βοτανικού Κήπου και της πυρασφάλειάς του. Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο συνεργασίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του τοπικού Συλλόγου «Κέντρο Προστασίας Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών της Όθρυος», με έδρα στον Αλμυρό της Μαγνησίας. Ο άνω Σύλλογος, ο οποίος δρα και κινείται κατ’ εντολή του Πανεπιστημίου, δηλώνει ότι θα αναλάβει να βρει τους χορηγούς, που θα στηρίξουν την συνέχιση του έργου του Πανεπιστημίου, ώστε τελικά, ο ως άνω Βοτανικός Κήπος να παραδοθεί ολοκληρωμένος και να τύχει της ανάλογης διαχείρισης.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Προτίθεσθε να ενισχύσετε οικονομικά την πρωτοβουλία συνεργασίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του ως άνω τοπικού Συλλόγου, προκειμένου να τελεσφορήσει το εγχείρημά τους, που στοχεύει, αφενός, στην προοπτική ενασχόλησης των προς σχετική εξειδίκευση φοιτητών με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, και αφετέρου, στην δημιουργία μιας συναλλακτικής προοπτικής με συνεργαζόμενους φορείς της τοπικής αγοράς, προς προώθηση στην λιανική αγορά και κατανάλωση του όποιου ενδεχόμενα παραγόμενου προϊόντος από τον εν λόγω κήπο;

2. Διατίθεσθε να ενθαρρύνετε και να στηρίξετε αντίστοιχες συνεργατικές πρωτοβουλίες προς την ανωτέρω κατεύθυνση, υλοποιούμενες από άλλα Πανεπιστήμια και τοπικούς Συλλόγους, οι οποίοι έχουν όμοιο με τον ως άνω σχετικό σκοπό ύπαρξης;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Η απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών 2

Ταχ. Κώδικας: 10432, Αθήνα

Τηλέφωνο : 210 212 4331

Ηλ. Ταχυδρ. : koinovouleftikos@minagric.gr


Αθήνα, 1/10/2021

Αρ. πρωτ.: 1219/241654

ΠΡΟΣ:

Βουλή των Ελλήνων

Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ

ΚΟΙΝ.: Ως Π.Α.


ΘΕΜΑ: « Βοτανικός κήπος στο όρος Όθρυς»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 8737/6-9-2021

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Βελόπουλος, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Τα τελευταία 30 χρόνια, η προσέγγιση LEADER αναφορικά με την ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD) που χρηματοδοτήθηκε από τα διαρθρωτικά και ταμεία Αγροτικής Ανάπτυξης, βοήθησε τους τοπικούς παράγοντες να εξετάσουν τη μακροπρόθεσμη δυναμική της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος και αποδείχθηκε ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό εργαλείο στην υλοποίηση αναπτυξιακών πολιτικών.

Το πρόγραμμα ενεργοποιείται για τον κάθε ενδιαφερόμενο μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος με την υποβολή αίτησης συμμετοχής.

Σκοπός του εφαρμοζόμενου προγράμματος είναι να ενισχυθούν «νέες και πιο καινοτόμες» προσεγγίσεις με βάση τα καινούρια αναπτυξιακά δεδομένα και εργαλεία (όπως τάση επιστροφής νέων στην ύπαιθρο, κοινωνικές πρωτοβουλίες, διασύνδεση αγροτικού τομέα με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και το περιβάλλον), αυξάνοντας σχετικές συνέργειες για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών σύμφωνα με τον αναπτυξιακό και στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας για την αγροτική ανάπτυξη.


Το πρόγραμμα έχει εφαρμογή στο σύνολο της Χώρας από 48 Αναπτυξιακές Εταιρίες (Ομάδες Τοπικής Ανάπτυξης -Ο.Τ.Δ.-) και οι δράσεις που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του υπομέτρου 19.2 για ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα με αριθ.3083/4-8-2021 Υπουργική Απόφαση «Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, υπομέτρα 19.2 και 19.4» (Β'3702/11-8-2021) και ειδικότερα στο πλαίσιο των συνεργατικών σχημάτων είναι οι ακόλουθες :

Δράση 19.2.7 Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων.

Υποδράσεις :

19.2.7.1      Πιλοτικά έργα (εκτός γεωργικού τομέα).

19.2.7.2    Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας.


19.2.7.3    Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό.

19.2.7.4    Κοινή δράση που αναλαμβάνεται με σκοπό το μετριασμό της αλλαγής κλίματος ή την προσαρμογή σε αυτή.

19.2.7.5    Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων σε δραστηριότητες που αφορούν την εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον και τη διατροφή.

19.2.7.6    Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων σε δραστηριότητες που αφορούν την υγειονομική περίθαλψη, την κοινωνική ένταξη και τη γεωργία που στηρίζεται από τις τοπικές κοινότητες.

19.2.7.7    Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών.

19.2.7.8    Κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά έργα και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτων, της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της διατήρησης των γεωργικών τοπίων.

Συνεπώς, ανάλογες πρωτοβουλίες όπως αυτή που αναφέρεται στην Ερώτηση, είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο των συνεργατικών σχημάτων του CLLD/LEADER.

Σημειώνεται ότι, σε κάθε περίπτωση καταβάλλεται η μέγιστη προσπάθεια ώστε, το CLLD/LEADER να υλοποιηθεί πλήρως και ορθά, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τους κοινοτικούς κανονισμούς, με τη διάθεση του μέγιστου των πόρων, για την επίτευξη των τεθέντων στόχων εκροών και εν τέλει της ενδυνάμωσης των τοπικών κοινωνιών.

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς το οποίο διαβιβάζεται ηλεκτρονικά η Ερώτηση 8737/6-9-2021 με το παρόν έγγραφό μας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


GEORGIOS STYLIOS 02.10.2021 10:58


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :

1.      Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (με ηλεκτρονική διαβίβαση)

-       Γ ραφείο κ. Υπουργού

2.      Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

-       Γ ραφείο κ. Υπουργού

3.      Υπουργείο Εσωτερικών

-       Γ ραφείο κ. Υπουργού

4.      Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλο


 


Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη