Δήμος Δομοκού: 14η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

  
14η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΟΜΟΚΟΣ 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/10)

ΠΡΟΣ:

κ. Δήμαρχο 

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 

Προέδρους Κοινοτήτων

Καλείστε να προσέλθετε στην 14η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα (πλατεία Μουσών 1),  με φυσική παρουσία για τους πλήρως εμβολιασμένους, την 12η του μηνός Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Η συνεδρίαση θα είναι μικτή και θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη για τους μη εμβολιασμένους και με φυσική παρουσία, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους [πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19], και για νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων [απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού], ως ορίζουν οι υπ.αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.48487/30-07-2021 [ΦΕΚ Β΄ 3481], Δ1α/Γ.Π.οικ.49762 / 07-08-2021 [ΦΕΚ Β΄ 3660],   Δ1α/ΓΠ.οικ.50907/13-08-2021 [ΦΕΚ Β΄ 3793] Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1 α/Γ.Π.οικ. 69136/2021 - ΦΕΚ 5138/Β/5-11-2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 και των εκδοθεισών, αντίστοιχα, δυνάμει αυτών, υπ.αριθ. 54 /ΔΙΔΑΔ /Φ.69/174 /οικ.15591 /02-08-2021 [ΑΔΑ:60ΨΥ46 ΜΤΛ6-ΛΞΡ], 55/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/175/οικ.15910/09-08-2021 [ΑΔΑ:ΨΥΣ946ΜΤΛ6-6ΑΟ],  56/ ΔΙΔΑΔ / Φ.69 /176/ οικ.16259/16-08-2021 [ΑΔΑ: 94Η846ΜΤΛ6-Γ4Τ] και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ.17896/20.09.2021 και αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης [ΑΔΑ: 9ΝΙΖ46ΜΤΛ6-ΑΚ6]. 

Παρακαλούμε οι παριστάμενοι, εφόσον είναι πλήρως εμβολιασμένοι να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό εμβολιασμού, που εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https:

// www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoioscovid-19 και εφόσον έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο, βεβαίωση από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά, για αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών ή ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) προ σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη συνεδρίαση.

Μέγιστος αριθμός παρισταμένων και παρευρισκομένων τριάντα ένας [31]

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Έγκριση επέκτασης  δημοτικού φωτισμού κατά 1στύλο και 1 απλό ΦΣ, στην Κοινότητα Αγίου Στεφάνου Δομοκού {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παπάρας Χρήστος}

Θέμα 2ο: Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού κατά 1στύλο και 1 απλό ΦΣ  στην Κοινότητα Βαρδαλή Δομοκού {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παπάρας Χρήστος}

Θέμα 3ο: Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού κατά 2 στύλους και 2 απλά ΦΣ  στην Κοινότητα Εκκάρας Δομοκού {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παπάρας Χρήστος}

Θέμα 4ο: Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού κατά 2 στύλους και 2 απλά ΦΣ  στην Κοινότητα Λεύκας Δομοκού {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παπάρας Χρήστος}

Θέμα 5ο: Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού κατά 2 στύλους και 2 απλά ΦΣ  στην Κοινότητα Πολυδενδρίου Δομοκού {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παπάρας Χρήστος}

Θέμα 6ο: Παραχώρηση χρήσης αίθουσας για τη διεξαγωγή εκλογών του Κινήματος Αλλαγής {Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος, κ. Καναβός Νικόλαος}

Θέμα 7ο: Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Δομοκού, έτους 2022 {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 8ο: Έγκριση 12ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικ. έτους 2021 {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΛΗΟΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κοινοποίηση: κ.κ. Προϊσταμένους Αυτοτελών Τμημάτων Δήμου

Γνωστοποίηση: Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.)


Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη