«Κακοκαιρία “Daniel” και “Ποταμός Φαρσαλιώτης”: Πόσο νερό κατέβασε στον “Ποταμό Σοφαδίτη” και το εύρος της πλημμύρας που προκάλεσε».


 «300 εκατομμύρια κυβικά νερού περίπου κατέβασε μόνο ο “Ποταμός Φαρσαλιώτης” κατά την διάρκεια της κακοκαιρίας “Daniel”».

…αφιερώνεται στον συνάδελφο και φίλο μου κ. Ζήση Γκαραγκάνη, «Π.Ε. Πολιτικό Μηχανικό» («Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης»), και υπάλληλο της «Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Θεσαλίας» («Ε.Υ.Δ.Ε. Θεσσαλίας»)…

Ζωτικής σημασίας για τους υδατικούς πόρους, και κατ΄ επέκταση για όλους τους τομείς της τοπικής οικονομίας, ιδιαίτερα για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα της ευρύτερης περιοχής, του «Δήμου Δομοκού» (του «Νομού Φθιώτιδας»), του «Δήμου Σοφάδων» (του «Νομού Καρδίτσας») και του «Δήμου Φαρσάλων» (του «Νομού Λάρισας»),  είναι αναμφίβολα ο «Ποταμός Φαρσαλιώτης» (ή «Βρένικος»), ο οποίος είναι ο κυριότερος “παραπόταμος” του «Ποταμού Σοφαδίτη», ο κυριότερος παραπόταμός του είναι ο «Ιταλικός Ποταμός», διατρέχει μέσα από τμήματα και των τριών παραπάνω «Δήμων» πριν καταλήξει στον «Ποταμό Σοφαδίτη» κοντά στον οικισμό «”Ερμήτσι”, του “Δήμου Σοφάδων”, του “Νομού Καρδίτσας”» και σε γενικά κοντινή απόσταση από την πόλη της “Καρδίτσας” ακολουθώντας μία γενικότερη βορειοδυτική κατεύθυνση [1.1]. Η αρχαία ονομασία του είναι «Απιδανός Ποταμός» και οι κύριες πηγές του βρίσκονται στις βόρειες πλευρές του «Όρους Όθρυς» της ευρύτερης περιοχής της «Φθιώτιδας» [1.2]. Ο «Ποταμός Φαρσαλιώτης» είναι “υδατόρευμα τέταρτης («4ης») τάξης” κατά την μέθοδο κατάταξης ρεμάτων με την ονομασία «Strahler», δέχεται «”πηγαία ρέματα” σαν “παραποτάμους”» τόσο: 1).από τις περιοχές της «Ανάβρας», της «Αχλαδιάς», του «Λεονταρίου» και του «Ασημοχωρίου», από την Δυτική και την Nοτιοδυτική περιοχές της “λεκάνης απορροής” του, από την περιοχή του «Δήμου Σοφάδων», όσο και από 2).την περιοχή των «Γαβρακίων», της «Εκκάρας», της «Άνω Αγόριανης», του «Δομοκού», του «Γερακλίου», του «Βούζιου», της «Αχλαδιάς» και του «Πετρωτού», από την Νότια και την Νοτιοδυτική περιοχές της “λεκάνης απορροής” του, από την περιοχή του «Δήμου Δομοκού», καθώς επίσης και από 3).τις περιοχές του «Ρυζιού», των «Φαρσάλων», του «Μικρού Ευύδριου» και του «Πολυνερίου», από την Ανατολική και την Νοτιοανατολική περιοχές της “λεκάνης απορροής” του, από την περιοχή του «Δήμου Φαρσάλων».

Αποτελείται από [(61),(εξήντα ένα)] “ρέματα (“ορεινά” / “πηγαία”) πρώτης (“1ης”) τάξης” συνολικού μήκους ίσου με “250.534 m” (“250,534 km”), από [(35),(τριάντα ένα)]“ρέματα (“ημιορεινά”) δεύτερης (“2ης”) τάξης” συνολικού μήκους ίσου με “120.448 m” (“120,448 km”), από [(11),(έντεκα)] “ρέματα (“ημι-πεδινά”) τρίτης (“3ης”) τάξης” συνολικού μήκους ίσου με “28.498,90 m” (“28,499 km”) και από [(15),(δέκα πέντε)] “ρέματα (“πεδινά”) τέταρτης (“4ης”) τάξης” συνολικού μήκους ίσου με “40.289,41 m” (“40,289 km”).

Το συνολικό μήκος της κύριας κοίτης, ενδεικτικά, του «Ποταμού Φαρσαλιώτη», (από το «Όρος Όθρυς», μέχρι την εκβολή του, στον «Ποταμό Σοφαδίτη», (παραπόταμο του «Ποταμού Πηνειού»), κοντά στον οικισμό «”Ερμήτσι Καρδίτσας») είναι ίσο με “64.820,15 μέτρα” (ή αλλιώς “64,820 χιλιόμετρα”) και η συνολική λεκάνη απορροής του έχει έκταση ίση με 755,21 τετραγωνικά χιλιόμετρα («755,21 km2») (ή αλλιώς 755.210 στρέμματα), δηλαδή καταλαμβάνει περίπου το 43,30% της συνολικής έκτασης του «Δήμου Σοφάδων», το 33,35% της συνολικής έκτασης του «Δήμου Δομοκού» και το 23,34% της συνολικής έκτασης του «Δήμου Φαρσάλων» όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα [2.1,2.2,2,3]:Εικόνα 1.   Η έκταση που καταλαμβάνει η “λεκάνη απορροής” του «Ποταμού Φαρσαλιώτη» σε σχέση με την συνολική έκταση του κάθε “Δήμου”, [«Δήμος Σοφάδων» (43,30%), «Δήμος Δομοκού» (33,35%) και «Δήμος Φαρσάλων» (23,34%)] , τις εκτάσεις των οποίων διαρρέει [2.1,2.2,2.3].

Στο παρόν άρθρο αναλύεται το γεγονός ότι είναι δυνατή η εκτίμηση, με ανάλυση γεωγραφικών δεδομένων που διατίθενται από δορυφόρο, όλων των τιμών των παροχών νερού του «Ποταμού Φαρσαλιώτη», (και κατ΄επέκταση και όλων των ποταμών και χειμάρρων της ευρύτερης περιοχής της «Θεσσαλίας» αλλά και ολόκληρης της «Ελλάδας»), για κάθε περίπτωση διαφορετικού επεισοδίου βροχόπτωσης, με την χρήση των «Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων», («Geographical Information Systems», εν συντομία, «Γ.Π.Σ.», («G.I.S.») [2.3] και «Υδρολογικών Μοντέλων», («Hydrological Models»), (του «Σώματος Αμερικανών Μηχανικών» ή αλλιώς «American Corps of Engineers») [2.4], όπως συνοπτικά και συνολικά απεικονίζονται στην παρακάτω εικόνα.Εικόνα 2. Η “λεκάνη απορροής” (επιφάνεια με «καφέ ανοιχτή» απόχρωση), το “υδρογραφικό δίκτυο” (γραμμές με «μπλε» απόχρωση, μεταβλητού πάχους ανάλογα με την κατάταξη των επί μέρους ρεμάτων κατά την μέθοδο “Strahler”) του «Ποταμού Φαρσαλιώτη», οι “οικισμοί της λεκάνης απορροής” (κυκλικές κουκκίδες/σφαίρες με μαύρη απόχρωση) και η “έκταση της ζώνης πλημμύρας” (επιφάνεια με «καφέ σκούρη» απόχρωση) που προκλήθηκε, (λόγω του ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου με την κωδική ονομασία «Daniel»), μόνο κατά μήκος του «Ποταμού Φαρσαλιώτη».

Συγκεκριμένα, η “έκταση της ζώνης πλημμύρας” του «Ποταμού Φαρσαλιώτη», (αποκλειστικά μέσα στην “ζώνη επιρροής” της “λεκάνης απορροής” του «Ποταμού Φαρσαλιώτη» είναι ίση “100,489  km2” ή αλλιώς ίση με “100.489,08 στρέμματα” δηλαδή η “έκταση της ζώνης πλημμύρας” του «Ποταμού Φαρσαλιώτη» κατέλαβε σε ποσοστό το “13,31%” του συνόλου της “λεκάνης απορροής” του «Ποταμού Φαρσαλιώτη») [2.1,2.2,2.3].

Στο παρόν άρθρο αναλύθηκαν δύο διαφορετικά επεισόδια βροχοπτώσεων των οποίων τα αποτελέσματα αναφέρονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

Επεισόδιο Βροχόπτωσης (Ημερ/ία & Ύψος)

Παροχή Αιχμής στην Έξοδο στον «Ποταμό Σοφαδίτη» (κ.μ./δευτερ.)

Συνολικός Όγκος Απορροής Νερού (χιλιοστ/τρα επιφ/είας)

Συνολικός Όγκος Απορροής Νερού (κυβικά μέτρα/κ.μ.3)

Συνολικός Όγκος Απορροής Νερού (τόννοι)

04-08/09/2023” (“Daniel”) («466,00 mm»)

1.899,20

394,35

297.817.063,50

297.817.063,50

04-08/09/2023 («1.000,00 mm»)

2.171,50

921,94

696.258.307,40

696.260.000,00

1.466,00

ΣΥΝΟΛΑ

1.316,29

994.075.370,90

994.075.370,90

Πίνακας 1. Τα στοιχεία των δύο (2) διαφορετικών, (“ρεαλιστικό” ίσο με “466,00 mm” και “υποθετικό” ίσο με “1.000 mm”), αθροιστικών επεισοδίων βροχόπτωσης, (ημερομηνία, διάρκεια και συνολικό ύψος βροχόπτωσης), οι αντίστοιχες παροχές αιχμής νερού και οι αντίστοιχες, εκτιμηθείσες, συνολικές ποσότητες νερού στην εκβολή του «Ποταμού Φαρσαλιώτη», εκφραζόμενες σε “χιλιοστόμετρα ύψους νερού”, σε “κυβικά μέτρα νερού” και “τόννους νερού”.

Επιπλέον, αρχικά, στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται το, ρεαλιστικό, «ιστόγραμμα βροχόπτωσης» του χρονικού διαστήματος, “04-08/09/2023” (“466,00 mm”), (το οποίο και «απέδωσε» την, φυσιολογικά, μικρότερη, υποθετική, παροχή αιχμής νερού και συγκεκριμένα «1.899,20 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο» ή αλλιώς «1.899,20 m3/sec»), (το οποίο και «απέδωσε», λόγω του ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου με την κωδική ονομασία «Daniel», την, φυσιολογικά, μικρότερη, ρεαλιστική, συνολική ποσότητα νερού και συγκεκριμένα «297.817.063,50 κυβικά μέτρα» ή αλλιώς «297.817.063,50 m3»), και το αντίστοιχο, ρεαλιστικό, «υδρογράφημα πλημμύρας» που προκύπτει από το συγκεκριμένο, ρεαλιστικό, επεισόδιο βροχόπτωσης, (λόγω του ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου με την κωδική ονομασία «Daniel») [2.4].Εικόνα 3. Το, ρεαλιστικό, «ιστόγραμμα βροχόπτωσης» του χρονικού διαστήματος, 04-08/09/2023 (“466,00 mm”), (το οποίο και «απέδωσε», λόγω του ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου με την κωδική ονομασία «Daniel», την, φυσιολογικά, μικρότερη συνολική ποσότητα νερού και συγκεκριμένα «297.817.063,50 κυβικά μέτρα» ή αλλιώς «297.817.063,50 m3»), και το αντίστοιχο, ρεαλιστικό, «υδρογράφημα πλημμύρας» που προκύπτει από το συγκεκριμένο, ρεαλιστικό, επεισόδιο βροχόπτωσης, (λόγω του ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου με την κωδική ονομασία «Daniel») [2.4].

Τέλος, στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται το, υποθετικό, «ιστόγραμμα βροχόπτωσης» του χρονικού διαστήματος, “04-08/01/2023” (“1.000,00 mm”), (το οποίο και «απέδωσε» την, φυσιολογικά, μεγαλύτερη, υποθετική, παροχή αιχμής νερού και συγκεκριμένα «2.171,50 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο» ή αλλιώς «2.171,50 m3/sec»), και το αντίστοιχο, υποθετικό, «υδρογράφημα πλημμύρας» που προκύπτει από το συγκεκριμένο, υποθετικό, επεισόδιο βροχόπτωσης, (το οποίο και «απέδωσε», λόγω του, υποθετικού, ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου την, φυσιολογικά, μεγαλύτερη, υποθετική, συνολική ποσότητα νερού και συγκεκριμένα «696.258.307,40 κυβικά μέτρα» ή αλλιώς «696.258.307,40 m3») [2.4].Εικόνα 4. Το, υποθετικό, «ιστόγραμμα βροχόπτωσης» του χρονικού διαστήματος, “04-08/09/2023” (“1.000,00 mm”), (το οποίο και «έδωσε» την, φυσιολογικά, μεγαλύτερη, υποθετική, παροχή αιχμής νερού και συγκεκριμένα «2.171,50 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο» ή αλλιώς «2.171,50 m3/sec»), και το αντίστοιχο, υποθετικό, «υδρογράφημα πλημμύρας» που προκύπτει από το συγκεκριμένο, υποθετικό, επεισόδιο βροχόπτωσης [2.4].

Παρατήρηση: Το παρόν δημοσίευμα θα αναμορφωθεί όταν, έπειτα από προσωπική έρευνα στο διαδίκτυο, επεξεργαστούν από τον συγγραφέα του παρόντος και τα υπόλοιπα διαθέσιμα στοιχεία βροχοπτώσεων που αφορούν την περιοχή της “λεκάνης απορροής” του «Ποταμού Φαρσαλιώτη», ενώ, επιπρόσθετα η παρούσα, (αποκλειστικά ιδιωτική και υποκειμενική), μελέτη εκπονήθηκε δωρεάν (και δόθηκε ανοιχτά στην δημοσιότητα) και δεν έχει επιδοτηθεί, (ούτε με ένα ευρώ), από κανένα είτε Εθνικό είτε Ευρωπαϊκό οικονομικό πόρο ή άλλη Υπηρεσία είτε Οργανισμό. Τέλος, τα πραγματικά δεδομένα βροχοπτώσεων, αφορούν, αποκλειστικά, τον μετεωρολογικό σταθμό των «“Χαλκιάδων”, του “Δήμου Φαρσάλων”, του “Νομού Λάρισας”», (αθροιστική βροχόπτωση ίση με «466,00 mm»), όπως αυτά ανακοινώθηκαν από την ιστοσελίδα “meteo.gr” και αφορούσαν το χρονικό διάστημα «04-08/09/2023» [2.5].

Οι μέχρι τώρα επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τόσο στην Αγγλική όσο και στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και η γενικότερη έρευνα σχετικά με τους υδατικούς πόρους σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, του Θωμά Κ. Παπαλάσκαρη, μπορούν να βρεθούν στους παρακάτω διαδικτυακούς συνδέσμους:

i).«https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=XwAjaVgAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5jWHFrhlwml-s4fV1yRsox1l8cEaZbOBXT7lcQuzuudmJQj-xsJkXDcwEnvubUfDyDNMyV4v9Szboh-8jxZlYn5KRVvoUhFID5UtnUkQvN7DBXddbyCYfAKxj4ABuvZbsbf_0l»,

ii).«https://www.researchgate.net/profile/Thomas-Papalaskaris/research»,

iii).« https://orcid.org/0000-0002-1698-6869».

iv).«https://waterpowerofgreece.blogspot.com/».

Βιβλιογραφία-Παραπομπές:

1.1.WIKIPEDIA.ORG,

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82»),

1.2.SCHOOLPRESS.SCH.GR,

(«https://schoolpress.sch.gr/totetarto/archives/269»),

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1.COPERNICUS.EU,

(«https://land.copernicus.eu/»),

2.2.STATISTICS.GR,

(«https://www.statistics.gr/»),

2.3.QGIS.ORG,

(«https://www.qgis.org/en/site/»),

2.4.HEC.USACE.ARMY.MIL,

(«https://www.hec.usace.army.mil/»),

2.5.METEO.GR,

(«https://www.meteo.gr/article_view.cfm?entryID=2930»),

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1.PINEIOS NEWS.GR,

(«https://www.pineiosnews.gr/2021/03/24/ydrologiki-erevna-ston-dimo-elassonas-amp-ton-evrytero-nomo-larisas-apo-kavalioti-politiko-ydrologo-michaniko/»),

2.2. MICHANIKOS-ONLINE.GR,

(«https://www.michanikos-online.gr/%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD/»),

2.3.YPAITHROS.COM,

(«https://www.ypaithros.gr/2500-kybika-metra-peripou-imera-gemizei-tamieytiras-fragmatos-libadiou-elassonas/»),

 

2.4.NEWS.B2GREEN.GR,

(«https://news.b2green.gr/28157/%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1»),

2.5.ANTILALOSPRESS.GR,

(«https://www.antilalospress.gr/Articles/me-100000-kuvika-metra-peripou-tin-imera-ksekinaei-apo-tis-piges-tou-o-potamos-kourtaliotis»),

2.6.CRETALIVE.GR,

(«https://www.cretalive.gr/kriti/kabaliotis-ydrologos-katagrafei-toys-ydatinoys-poroys-tis-kritis»),

2.7.CRETALIVE.GR,

(«https://www.cretalive.gr/kriti/o-thomas-papalaskaris-katagrafei-proto-plimmyrografima-stin-kriti-ston-akoymiano-potamo»),

2.8.E-THESSALIA.GR,

(«https://e-thessalia.gr/anodiki-i-tasi-ton-synolikon-miniaion-vrochoptoseon-sti-larisa-symfona-me-statistiki-analysi/»),

2.9.LARISSAPRESS.GR,

(«https://www.larissapress.gr/2022/12/07/poly-konta-se-entoni-piesi-oi-ydatikoi-poroi-tis-thessalias/»),

2.10.PROININEWS.GR,

(«https://www.proininews.gr/me-146-000-kyvika-metra-tin-imera-peripoy-xekinaei-i-kentriki-apostraggistiki-tafros-sta-tenagi/»),

2.11.GREENAGENDA.GR,

(«https://greenagenda.gr/%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CF%84/»),

2.12. KOSMOSLARISSA.GR,

(«https://kosmoslarissa.gr/blog/%CE%BF%CE%B9-%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-2017-2022-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-copernicus-sentinel-2»),

Γεωγραφική έρευνα / Υδρολογική έρευνα / Έρευνα Πολιτικής Προστασίας του Θωμά Παπαλάσκαρη,

●MSc. Πολιτικού-Υδρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υδραυλικών Έργων,

●Μέλος Τ.Ε.Ε./Α.Μ.:58540,

●«Μ.Τ.Σ. Πολιτικών Μηχανικών (Α.Π.Θ.)»,

●«Μ.Τ.Σ. Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο (Τ.Ε.Ι.-Α.Μ.Θ.)»,

●«Μ.Τ.Σ. Υδραυλική Μηχανική (Δ.Π.Θ.)»,

«Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «08/12/2015-06/05/2016»),

●«Πρώην Υπάλληλος της «Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Χίου («Τμήμα Επικινδύνων & Αυθαιρέτων»), Χίος» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «01/9/2016-31/04/2017»),

●«Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «15/11/2017-23/04/2018»),

●«Πρώην Υπάλληλος του «Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «02/05/2018-01/09/2018»),

●«Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Νέστου, Χρυσούπολης Νέστου, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «30/11/2018-09/06/2019»),

●«Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου, Άγιος Νικόλαος, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/7/2019-10/10/2019»),

●«Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της πρώην «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»), Ελασσόνα, Δήμος Ελασσόνας, Νομού Λάρισας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/10/2019-31/05/2021»)»,

●«Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («ΑΝ.Η. Α.Ε.»), Αρχάνες, Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, (Παράρτημα Τυμπακίου, Δήμου Φαιστού, Περιοχής Μεσαράς), Νομού Ηρακλείου, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «01/06/2021-30/11/2021»)»,

●«Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Καλυμνίων, Κάλυμνος, Νομού Δωδεκανήσου» (με σύμβαση «Δ.Δ.Α.Χ.», «17/01/2022-../../….»), («Με Απόσπαση Λόγω Συνυπηρέτησης στον “Δήμο Καβάλας”»),

●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 35 ωρών, «Διά Ζώσης Εκπαίδευση Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (“Ν.Ο.Κ.”) & Έκδοση Άδειας Δόμησης», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 100 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση Στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών “Q.G.I.S.”», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 100 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση Στη Χωρική Ανάλυση Ψηφιδωτών (“Raster G.I.S.”)», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 28 ωρών, «Διά Ζώσης Εκπαίδευση Στις Οριοθετήσεις Ρεμάτων», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».Θωμάς Κ. Παπαλάσκαρης

Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός MSc.

(κιν.):(6977)507545.

(e-mail):(konstadinort@gmail.com).Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη